Obwieszczenie budowa linii Lutowo, Iłowo Radońsk

Sępólno Krajeńskie 2019-12-13 
  
Irg.6733.27.2019
Obwieszczenie 
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego 
 
            Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2018r. poz. 2096) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku - o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)
zawiadamia się
że w dniu  6 grudnia 2019 roku, zostało wszczęte postępowanie na wniosek ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań w imieniu której występuje na mocy udzielonego pełnomocnictwa Pan Tomasz Jagiełło w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: Budowie kablowej  elektroenergetycznej sieci SN-15 kV na działkach o nr ewid. 168, 329/1, 163/1, 164/2,  obręb Lutowo,  dz. nr ewid. 252 obręb Iłowo gmina Sępólno Kraj., oraz na działce o nr ewid. 171/5 obręb Radońsk gmina Sępólno Kraj.


Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wniosku  w Referacie Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  w (pok. 7B) w poniedziałek, środę, czwartek w godzinach 7.30-15.30, wtorek w godzinach 7.30-16.00, piątek w godzinach 7.30-15.00 w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia oraz wypowiedzieć się co do zebranego w w/w sprawie materiału dowodowego, składać wnioski i uwagi oraz przedłożyć dodatkowe dokumenty.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Możliwość przeglądania akt i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony postępowania i nie jest obowiązkowe.       
 
Z up. Burmistrza 
mgr Anna Sotkiewicz - Tumanik 
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego


Niniejsze obwieszczenie zamieszczono:
- na stronie internetowej www.bip.gmina-sepolno.pl
- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim.
- Sołectwo Lutowo, Iłowo, Radońsk
 
Wywieszono w dniu …………………………….        Zdjęto w dniu ………………………

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (13 grudnia 2019)
Opublikował: Barabach Małgorzata (13 grudnia 2019, 14:56:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 68