obwieszczenie Irg. 6733.26.2019 budowa linii obr 4

Sępólno Krajeńskie 2019-12-13 
 
Irg.6733.26.2019
Obwieszczenie 
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego 
 
            Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2018r. poz. 2096) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku - o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)
zawiadamia się
że w dniu  6 grudnia 2019 roku, zostało wszczęte postępowanie na wniosek ENEA Operator Sp. z o.o., Oddział Bydgoszcz, Rejon Dystrybucji Nakło ul. Nowa 41, 89-100 Nakło w imieniu której występuje na mocy udzielonego pełnomocnictwa Pan Rafał Janik w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: Budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV na działkach o nr ewid. 427/1 i 427/2 obręb 0003 Sępólno Kraj. oraz na działkach o nr ewid. 433/3, 433/12, 435, 442/3 obręb 0004 Sępólno Kraj. dla zasilania działki nr 442/3 w obrębie ewid. 0003 Sępólno Krajeńskie.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wniosku  w Referacie Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  w (pok. 7B) w poniedziałek, środę, czwartek w godzinach 7.30-15.30, wtorek w godzinach 7.30-16.00, piątek w godzinach 7.30-15.00 w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia oraz wypowiedzieć się co do zebranego w w/w sprawie materiału dowodowego, składać wnioski i uwagi oraz przedłożyć dodatkowe dokumenty.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Możliwość przeglądania akt i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony postępowania i nie jest obowiązkowe.   

Z up. Burmistrza
mgr Anna Sotkiewicz - Tumanik  
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego    

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (13 grudnia 2019)
Opublikował: Barabach Małgorzata (13 grudnia 2019, 14:43:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 55