zawiadomienie o wydanej decyzji i wydanych postanowieniach

Sępólno Krajeński, dnia 14 sierpnia 2019r. 
Irg.6220.18.2018.2019
 
ZAWIADOMIENIE 
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 poz. 2081) 
 
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości:
 
 w dniu 14 sierpnia 2019r. została wydana decyzja o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  dla przedsięwzięcia polegającego na: „Realizacji punktu skupu oraz punktu zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji na działce o nr ewid. 61/6 obr. ewidencyjny nr 0002 Sępólno Krajeńskie” 
 
 Informacja o wydanej decyzji została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.gmina-sepolno.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim, w publicznie dostępnym wykazie danych zawierających informację o środowisku i jego ochronie www.ekoportal.gov.pl oraz w pobliżu realizacji przedsięwzięcia Samorząd Mieszkańców Osiedla nr 2.
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym: z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Krajeńskim wyrażonej w piśmie znak: N.NZ.401.8.2019 z dnia 16-04-2019r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wyrażonej w postanowieniu znak: WOO.4220.596.2018.AG.6 z dnia 11-06-2019r. (wpł. 12-06-2019r.) Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie opinia znak: GD.RZŚ.435.616.2018.PK z dnia 06-05-2019r. można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim, ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie, pokój nr 7B (Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim, ul. T. Kościuszki 11, pokój nr 7B, w poniedziałek, środa, czwartek w godz. od 7:30 do 15:30, wtorek: 7.30-16.00, piątek: 7:30-15.00), na zasadach określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405).
 
Z up. Burmistrza 
mgr Anna Sotkiewicz - Tumanik
Kierownik Referatu inwestycji i Rozwoju Gospdoarczego
 

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (21 sierpnia 2019)
Opublikował: Barabach Małgorzata (21 sierpnia 2019, 11:11:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 131