Obwieszczenie budowa sieci gazowej Piaseczno

Sępólno Krajeńskie 2019-08-12 
Irg.6733.14.2019
Obwieszczenie 
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego 
 
            Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2018r. poz. 2096) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku - o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)
zawiadamia się
że w dniu  6 sierpnia 2019 roku, zostało wszczęte postępowanie na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład gazowniczy w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz w imieniu której występuje na mocy udzielonego pełnomocnictwa
Pan Daniel Filarowski

w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na:
Budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia na działkach o numerach ewid. 85, 166, 165/3, 165/2 w miejscowości Piaseczno gmina Sępólno Krajeńskie
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wniosku  w Referacie Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  w (pok. 7B) w poniedziałek, środę, czwartek w godzinach 7.30-15.30, wtorek w godzinach 7.30-16.00, piątek w godzinach 7.30-15.00 w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia oraz wypowiedzieć się co do zebranego w w/w sprawie materiału dowodowego, składać wnioski i uwagi oraz przedłożyć dodatkowe dokumenty.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Możliwość przeglądania akt i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony postępowania i nie jest obowiązkowe.       

Z up, Burmistrza 
mgr Anna Sotkiewicz - Tumanik
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego  

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono:
- na stronie internetowej www.bip.gmina-sepolno.pl
- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim.
- SM Sołectwa Piaseczno

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (12 sierpnia 2019)
Opublikował: Barabach Małgorzata (12 sierpnia 2019, 14:47:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 93