obwieszczenie budowa linii Irg. 6733.8.2019

Sępólno Krajeńskie 2019-04-10 
Irg.6733.8.2019
Obwieszczenie 
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego 
  
            Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2018r. poz. 2096) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku - o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)
zawiadamia się
że w dniu  10 kwietnia 2019 roku, zostało wszczęte postępowanie na wniosek Enea Operator Sp. z o.o.Oddział Dystrybucji w Bydgoszczy ul. Dr E. Warmińskiego 8, 85-054 Bydgoszcz w imieniu której występuje na mocy udzielonego pełnomocnictwa Pan Grzegorz Tyda przedstawiciel Przedsiębiorstwa Inżynieryjno-Technicznego„TELTOR-POL PÓŁNOC” S. A.
ul. Śnieżna 1, 80-554 Gdańsk, w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na:
 
Budowie kablowej linii SN-15kV (przebudowa istniejącej linii napowietrznej SN) na nieruchomościach oznaczonych nr ewid.: 196/4-LP, 49/2, 197/3-LP,32/2, 197/1-LP położonych w obrębie ewid. Iłowo oraz na nieruchomościach oznaczonych nr ewid. 217, 183/5,-LP położonych w obrębie ewid. Radońsk gmina Sępólno Krajeńskie.
 
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wniosku  w Referacie Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  w (pok. 7B) w poniedziałek, środę, czwartek w godzinach 7.30-15.30, wtorek w godzinach 7.30-16.00, piątek w godzinach 7.30-15.00 w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia oraz wypowiedzieć się co do zebranego w w/w sprawie materiału dowodowego, składać wnioski i uwagi oraz przedłożyć dodatkowe dokumenty.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Możliwość przeglądania akt i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony postępowania i nie jest obowiązkowe.       

Z up. Burmistrza
mgr Anna Sotkiewicz-Tumanik
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego

 Niniejsze obwieszczenie zamieszczono:
- na stronie internetowej www.bip.gmina-sepolno.pl
- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim.
- Sołectwo Iłowo i Sołectwo Radońsk

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (15 kwietnia 2019)
Opublikował: Barabach Małgorzata (15 kwietnia 2019, 12:23:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 90