Uchwała nr XIV/110/2007RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 22 listopada 2007w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały o likwidacji Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w SośnieNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 ze zm.)

Uchwała nr XIV/110/2007
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 22 listopada 2007


w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały o likwidacji Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sośnie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 ze zm.)


uchwala się, co następuje:  


§1. Zaopiniować pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie likwidacji Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sośnie w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Tomasz Cyganek

 

 

Uzasadnienie do UCHWAŁY Nr XIV/ 110 /07
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 22 listopada 2007r.
  


Rada Gminy  w Sośnie podjęła uchwałę Nr IX/52/07 z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie likwidacji Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sośnie. Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1991r. w/w Rada wystąpiła z prośbą o zaopiniowanie przez organy gminy  uchwały z określeniem dokładnej daty zakończenia likwidacji. Burmistrz Sępólna Krajeńskiego wydał w przedmiotowej sprawie opinię pozytywną.
Jednakże Gmina Sośno proponuje przedłużenie likwidacji o dwa miesiące ze względu na konieczność dokończenia wyceny i sprzedaży nieruchomości Zakładu oraz sprzedaży nieruchomości (budynek OZ Wąwelno, lokal apteki w Sośnie oraz mieszkań w budynku OZ w Sośnie). Okres ten pozwoli również na zarejestrowanie NZOZ „Zdrowie” w Centrum Zdrowia Publicznego. Jest to uzasadnienie Rady Gminy w Sośnie do projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie likwidacji Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sośnie.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej termin zakończenia działalności likwidowanego zakładu nie może nastąpić wcześniej  niż trzy miesiące  od daty podjęcia uchwały o likwidacji. Proponowana zmiana uchwały nie narusza ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, jednocześnie zapewnia dalsze nieprzerwane świadczenie usług zdrowotnych bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków i jakości dla mieszkańców gminy Sośno.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Komisję Oświaty, Kultury, Spotu i Zdrowia Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
W związku z powyższym zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały w przedmiotowej sprawie.

H.S.

 
 
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Tomasz Cyganek


                                                                   

 


 

metryczka


Opublikował: Katarzyna Pulchna (15 stycznia 2008, 11:51:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2628