Uchwała nr XV/111/07RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 grudnia 2007w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2008 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” oraz lit „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984; z 2003r. Nr 214, poz. 1806, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), oraz art.165, art. 184, art. 188, ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104; z 2006r. Nr 169, poz. 1420, Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XV/111/07
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 27 grudnia 2007


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” oraz lit „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984; z 2003r. Nr 214, poz. 1806, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), oraz art.165, art. 184, art. 188, ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104; z 2006r. Nr 169, poz. 1420, Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560) uchwala się, co następuje:


§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie
na kwotę  31 196 098  zł
w tym: dochody własne w kwocie 11 843 272  zł 
subwencja ogólna w kwocie 12 121 680  zł
dotacje w kwocie   7 231 146  zł
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
a) dochody bieżące  w kwocie 30 941 098 zł
b) dochody majątkowe w kwocie      255 000 zł
 w tym:
     -   dochody ze sprzedaży majątku     251 000 zł
     -   dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 
          wieczystego w prawo własności     4 000 zł
3. Prognozowane dochody według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

          § 2. 1. Określa się wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie  na kwotę  31 419 098 zł w tym: wydatki bieżące  w kwocie 27 171 360 zł
wydatki majątkowe (załącznik nr 3 a)  w kwocie   4 247 738 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
a) wynagrodzenia i pochodne    w kwocie 10 943 142 zł
b) dotacje    w kwocie  1 358 000 zł
c) obsługę długu    w kwocie     100 000 zł
d) spłatę poręczeń i gwarancji     w kwocie     510 724 zł

Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

           § 3.   Przychody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 852 360 zł.
Rozchody  budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą   629 360 zł  zgodnie z zał. nr 4.

           § 4. Deficyt  budżetowy  wynosi 223 000 zł, a  źródłem  jego pokrycia  będzie  zaciągnięta pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu- zgodnie z załącznikiem nr 4.

          § 5. Określa się wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych  – załącznik nr 3.  
                                                      
           § 6. Określa się plany przychodów i wydatków zakładu budżetowego (wg zał. nr 7)
                   a) przychody w kwocie  2 567 400 zł 
                   b) wydatki     w kwocie  2 572 700 zł

          § 7. Określa się środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (wg załącznika nr 10) 
                  a) przychody w kwocie  46 000 zł
                  b) wydatki w kwocie      46 000 zł

          § 8. 1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych ustawami (wg załącznika nr 5 i 5 a) w tym:
                      a) dochody w kwocie  6 116 065 zł 
                      b) wydatki w kwocie  6 116 065 zł

2. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w tym: (zgodnie z załącznikiem nr 6)
  a)  dochody w kwocie  2 000 zł 
  b)  wydatki w kwocie   2 000 zł 

           § 9. Ustala się wielkość dotacji:
1) podmiotowych dla instytucji kultury w kwocie    937 000 zł (wg załącznika nr 8);
2) celowych dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych (wg załącznika nr 9) w kwocie  421 000 zł.

          § 10. Upoważnia się Burmistrza do:
1) spłat zobowiązań wynikających z wcześniej zawartych umów oraz  zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę 629 360 zł (wg załącznika nr 11);
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie  wydatków między rozdziałami i paragrafami;
3)  lokowania wolnych środków budżetowych (dokonywania lokat krótkoterminowych) na  
    rachunkach bankowych w innych bankach niż bank  prowadzący obsługę budżetu gminy;
4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla  zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku  następnym; 
5) zaciągania zobowiązań finansowych na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych;
6)  do zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych.

      § 11.  Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek przeznaczonych na:
1) pokrycie deficytu przejściowego 500 000 zł,
2) pokrycie deficytu planowanego 223 000 zł.

        § 12.  Ustala się rezerwę  w kwocie  350 000  zł w tym:
                      a) rezerwa ogólna 150 000  zł,
                      b) rezerwa celowa na dotację dla organizacji pozarządowych 100 000 zł,
                      c) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 100 000 zł.

    § 13. Określa się kwotę dochodów  170 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kwotę 170 000 zł wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (wg załącznika nr 12).

     § 14. Ustala się wielkości wydatków dla sołectw w kwocie 146 719 zł.

       § 15. Ustala się wysokość długu publicznego na kwotę  2 867 413 zł (wg zał. nr 11).

     § 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

    § 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej
          Tomasz Cyganek

 

Uzasadnienie do UCHWAŁY Nr XV/111/07
RADY MIEJSKIEJ  W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
 z dnia 27 grudnia 2007 r.

                       Prace związane z opracowaniem projektu budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2008 oparte były na zapisach uchwały Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  Nr IX/61/07 z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu z uwzględnieniem Zarządzenia Burmistrza Sępólna Krajeńskiego nr Or. 0151-41/07 z dnia 24 września 2007 roku w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu na 2008 rok  gdzie przyjęto wskaźniki wzrostu dochodów i wydatków na poziomie 2,3%.
                        W działach dot. realizacji zadań z zakresu  administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyjęto kwoty podane w decyzji finansowej Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3010/56-18/07 z  dnia 22 października 2007 r.,  decyzji finansowej Krajowego Biura Wyborczego Delegatura z Bydgoszczy Nr DBD-3101-69/07 z dnia 17 października 2007 r. 
                       Wysokość dochodów subwencji ogólnej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr  ST3-4820-26/2007 z dnia 10 października 2007 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
          Tomasz Cyganek

BiP w JST - Gmina Sępólno Krajeńskie  Spis załączników (28kB)
BiP w JST - Gmina Sępólno Krajeńskie  Załącznik Nr 1 - Plan dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2008 rok (37kB)
BiP w JST - Gmina Sępólno Krajeńskie  Załącznik Nr 1a - Część opisowa do strony dochodowej budżetu (52kB)
BiP w JST - Gmina Sępólno Krajeńskie  Załącznik Nr 2 - Plan wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2008 rok (100kB)
BiP w JST - Gmina Sępólno Krajeńskie  Załącznik Nr 2b - Część opisowa do strony wydatków budżetu (107kB)
BiP w JST - Gmina Sępólno Krajeńskie  Załącznik Nr 3 i 3a - Zadania inwestycyjne w 2008 roku oraz limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 (31kB)
BiP w JST - Gmina Sępólno Krajeńskie  Załącznik Nr 4 - Przychody i rozchody budżetu w 2008 roku (17kB)
BiP w JST - Gmina Sępólno Krajeńskie  Załącznik Nr 5 - Plan dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2008 rok (26kB)
BiP w JST - Gmina Sępólno Krajeńskie  Załącznik Nr 5 - Plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2008 rok (23kB)
BiP w JST - Gmina Sępólno Krajeńskie  Załącznik Nr 6 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na postawie porozumień z organami administracji rządowej w 2008 r (18kB)
BiP w JST - Gmina Sępólno Krajeńskie  Załącznik Nr 7 - Plan przechodów i rozchodów zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 rok (44kB)
BiP w JST - Gmina Sępólno Krajeńskie  Załącznik 7a - Plan finansowy Zakładu Transportu i Usług na 2008 rok (22kB)
BiP w JST - Gmina Sępólno Krajeńskie  Załącznik Nr 8 - Dotacje podmiotowe w 2008 roku (34kB)
BiP w JST - Gmina Sępólno Krajeńskie  Załącznik Nr 9 - Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r. (35kB)
BiP w JST - Gmina Sępólno Krajeńskie  Załącznik Nr 10 - Gminny Fundusz Ochrony Środowiska na 2008 rok (19kB)
BiP w JST - Gmina Sępólno Krajeńskie  Załącznik Nr 11 - Prognoza kwoty długu i spłat na 2008 i lata następne (23kB)
BiP w JST - Gmina Sępólno Krajeńskie  Załącznik Nr 12 - Plan przychodów i wydatków pozyskiwanych z tytułu opłat za zezwolenia alkoholwe (42kB)
BiP w JST - Gmina Sępólno Krajeńskie  Załącznik Nr 13 - Plan finansowy dochodów budżetu państwa z realizacji zadań zleconych jst (43kB)
BiP w JST - Gmina Sępólno Krajeńskie  Załącznik Nr 14 - Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30.09.2007 (25kB)


metryczka


Opublikował: Milena Kujawa (10 stycznia 2008, 07:49:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2317