Uchwała nr XV/115/07Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskimz dnia 27 grudnia 2007w sprawie ustalenia wartości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Zakładu Transportu i Usług w Sępólnie Krajeńskim.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 2 ust. 2 i § 3 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2005r. Nr 146, poz. 1222 ze zm.) w związku z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XV/115/07
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2007


w sprawie ustalenia wartości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Zakładu Transportu i Usług w Sępólnie Krajeńskim.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 2 ust. 2 i § 3 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2005r. Nr 146, poz. 1222 ze zm.) w związku z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. Ustala się z dniem 01 stycznia 2008r. kwotę najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych Zakładu Transportu i Usług w Sępólnie Krajeńskim w I  kategorii zaszeregowania na kwotę 662,00 zł  (słownie: sześćsetsześćdziesiątdwazłote).
 
§ 2. Wyraża się zgodę na ustalenie wartości jednego punktu w złotych dla pracowników samorządowych Zakładu Transportu i Usług  w Sępólnie Krajeńskim na 3,56 zł (słownie: trzyzłote 56/100).
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
 
§ 4. Traci moc uchwała Nr III/22/06 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia wartości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Zakładu Transportu i Usług w Sępólnie Krajeńskim. 
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

                                                                         PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
 
                                                                       Tomasz Cyganek

 

Uzasadnienie do uchwały Nr XV/115/07 
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  z dnia 27 grudnia 2007r.  

    w sprawie ustalenia wartości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz
wartości jednego punktu w tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego dla 
pracowników Zakładu Transportu i Usług w Sępólnie Krajeńskim
 

 Zgodnie z treścią  § 2 ust. 2 i § 3 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 146, poz. 1222 ze zm.) Rada Gminy ustala najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania, określone
w tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego oraz wartość jednego punktu w złotych ustaloną przez pracodawcę w porozumieniu z Radą Gminy, stosownie do swoich możliwości finansowych.
  Podjęcie uchwały jest niezbędne celem stworzenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Zakładu Transportu i Usług w Sępólnie Krajeńskim w związku
z waloryzacją wynagrodzeń. Projekt uchwały zyskał pozytywną opinię Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.
       W świetle powyższych okoliczności podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i zasadne.
 
T. M.                                                                                                                                                                 
                                                                                                        

                                                                             PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
 
                                                                                        Tomasz Cyganek


 

          

metryczka


Opublikował: Teresa Jasiek (9 stycznia 2008, 12:10:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2394