Uchwała nr XV/112/07RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 27 grudnia 2007w sprawie zmian budżetu na 2007 rokNa podstawie art. 165, 184 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), uchwala, co następuje:

Uchwała nr XV/112/07
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 27 grudnia 2007


w sprawie zmian budżetu na 2007 rok

Na podstawie art. 165, 184 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), uchwala, co następuje:


§ 2. Źródłem pokrycia deficytu będą pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 4.  Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.      
                                                                                                                      
§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
            Tomasz Cyganek
     


                                                    
Uzasadnienie do UCHWAŁY Nr XV/112/07
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 27 grudnia  2007 roku


Sumę dochodów zwiększa  się o kwotę 99 480,55 zł

W poszczególnych paragrafach dokonuje się aktualizacji planów dochodów o kwoty przewidywane do wykonania do końca roku.
Ponadto w rozdziale:

75023 § 2910 – wprowadza się plan dochodów w wysokości 6 747,34 zł, w wyniku kontroli NIK oraz wydanych decyzji w sprawie zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, środki te zostaną
przeznaczone na wydatki inwestycyjne w zakresie infrastruktury drogowej,
75801 § 2920 – zwiększa się plan subwencji oświatowej o kwotę 5 126 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST5-4822-27g/BKU/07 z dnia 22 listopada 2007 roku,
80195 § 2030 – zwiększa się plan dotacji celowych na dofinansowanie kosztów kształcenia
młodocianych pracowników o kwotę 72 301 zł, na podstawie decyzji Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3011-73/07 z dnia 21 grudnia 2007 r.,
85214 § 2030 – zmniejsza się plan dotacji celowych na zasiłki i pomoc w naturze o kwotę 56 000 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3011-67/07 z dnia 30 listopada 2007 r.

Sumę wydatków zwiększa się o kwotę 99 480,55 zł

W planie wydatków dokonuje się zmian na podstawie przewidywanego do końca roku wykonania z uwzględnieniem wydatków określonych w/w decyzjami.


Projekt uchwały został przedstawiony na Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim i uzyskał akceptację. 


U.L. 

Przewodniczący Rady Miejskiej
         Tomasz Cyganek

 

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2007 rok (103kB) excel
Realizacja zadań inwestycyjnych w 2007 roku i latach następnych (38kB) excel
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r. (19kB) excel
Prognoza kwoty długu publicznego i spłat na rok 2007 i lata następne (24kB) excel

metryczka


Opublikował: Milena Kujawa (4 stycznia 2008, 08:35:29)

Ostatnia zmiana: Milena Kujawa (4 stycznia 2008, 10:43:17)
Zmieniono: estetykę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2238