Uchwała nr XIII/ 94 /07RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 25 października 2007w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Sępólno KrajeńskieNa podstawie art.5a ust.2, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIII/ 94 /07
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 25 października 2007


w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Sępólno Krajeńskie

Na podstawie art.5a ust.2, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr VII/43/2003 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Sępólno Krajeńskie (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. Nr 25 poz. 517) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Zakres konsultacji, o których mowa w § 1, może być ograniczony do terenu jednej lub kilku jednostek pomocniczych lub miejscowości.”;
2) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Konsultacje przeprowadza się na ogólnych zebraniach mieszkańców osiedli, na zebraniach wiejskich oraz na zebraniach mieszkańców miejscowości zwanych dalej „zebraniami”.”;
3) § 12 otrzymuje brzmienie:
„§ 12. 1. Konsultacje dotyczące wszystkich mieszkańców Gminy uważa się za dokonane, jeżeli zostały przeprowadzone we wszystkich jednostkach pomocniczych Gminy, a w przypadku określonym w § 3, jeżeli zostały przeprowadzone na terenie, do którego zostały ograniczone.
2. Za przyjętą uznaje się opinię, za którą opowiedzieli się w głosowaniu mieszkańcy większości jednostek pomocniczych z terenu objętego konsultacjami lub większość mieszkańców miejscowości z terenu objętego konsultacjami.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Tomasz Cyganek


Uzasadnienie do UCHWAŁY Nr XIII/ 94 /07
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 25 października 2007 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Sępólno Krajeńskie

W przypadkach przewidzianych w ustawach, a także w innych sprawach ważnych dla gminy mogą być przeprowadzane na jej obszarze konsultacje z mieszkańcami.
Zgodnie z treścią art.5a ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r, o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) organ stanowiący gminy określa zasady i tryb przeprowadzania w/w konsultacji. Niniejsza uchwała wprowadza zmiany do uprzednio podjętej przez Radę Miejską w Sępólnie Krajeńskim w tym zakresie uchwały i umożliwia przeprowadzenie konsultacji na terenie miejscowości.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Tomasz Cyganek

metryczka


Opublikował: Administrator (2 stycznia 2008, 10:08:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1870