Strona główna  >  Uchwały  >  2007
Uchwały z roku 2019  |  Uchwały z roku 2018  |  Uchwały z roku 2017  |  Uchwały z roku 2016  |  Uchwały z roku 2015  |  Uchwały z roku 2014  |  Uchwały z roku 2013  |  Uchwały z roku 2012  |  Uchwały z roku 2011  |  Uchwały z roku 2010  |  Uchwały z roku 2009  |  Uchwały z roku 2008  |  Uchwały z roku 2007  |  Uchwały z roku 2006  |  Uchwały z roku 2005  |  Uchwały z roku 2004  |  Uchwały z roku 2003  |  Uchwały z roku 2002  |  Uchwały z roku 2001  |  Uchwały z roku 2000  |  Uchwały z roku 1999  |  Uchwały z roku 1998  |  Uchwały z roku 1997  |  Uchwały z roku 1996  |  Uchwały z roku 1995  |  Uchwały z roku 1994  |  Uchwały z roku 1993  |  Uchwały z roku 1992  |  Uchwały z roku 1991  |  Uchwały z roku 1990

Uchwała nr XV/121/07
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 27 grudnia 2007


w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym, sołtysom oraz przewodniczącym zarządów osiedli

Na podstawie art. 25 ust. 4 i art. 37b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. Nr 61, poz.710) i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 lipca 2000r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. Nr 66, poz. 800 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271 ze zm.) uchwala się, co następuje:


§1. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa jest o „maksymalnej wysokości diety” rozumie się przez to - wysokość diety, o której mowa w § 3 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy.

§2. 1. Radny otrzymuje za udział w posiedzeniu:
1) Rady Miejskiej dietę w wysokości 8 % maksymalnej wysokości diety,
2) komisji Rady Miejskiej, których jest członkiem dietę w wysokości 8 % maksymalnej wysokości diety.
2. Przewodniczący komisji Rady Miejskiej otrzymuje za udział w posiedzeniu komisji, której przewodniczy dietę w wysokości 10,5 % maksymalnej wysokości diety.
3. Przewodniczący Rady Miejskiej za całokształt czynności i działań związanych z pełnieniem funkcji otrzymuje stałą dietę w wysokości 70 % maksymalnej wysokości diety – miesięcznie.
4. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej za całokształt czynności i działań związanych z pełnieniem funkcji wiceprzewodniczących i radnych otrzymują stałą dietę w wysokości 31 % maksymalnej wysokości diety - miesięcznie.

§3. 1. Radnemu przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych w wysokości i na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy.
2. Termin i miejsce wykonania zadania oraz miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej w stosunku do Przewodniczącego Rady Miejskiej – określa Wiceprzewodniczący tejże Rady.
3. W przypadku użycia przez radnego, za zgodą Przewodniczącego Rady Miejskiej, pojazdu samochodowego stanowiącego jego własność w podróży służbowej – przysługuje mu zwrot kosztów przejazdu według maksymalnych stawek za jeden kilometr przebiegu, określonych w § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.

§4. 1. Sołtys i przewodniczący zarządu osiedla otrzymują za udział w posiedzeniu Rady Miejskiej dietę w wysokości 4% maksymalnej wysokości diety.
2. Sołtys i przewodniczący zarządu osiedla w związku z pełnieniem obowiązków organu lub przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej otrzymują roczną dietę w wysokości 65% maksymalnej wysokości diety – wypłacaną kwartalnie.
3. Sołtys otrzymuje zwrot kosztów podróży służbowych w formie miesięcznego ryczałtu według maksymalnej stawki za jeden kilometr przebiegu dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 określonej w § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.
4. Ryczałt, o którym mowa w ust. 3 ustala się przyjmując stałą ilość 7 przejazdów w okresie 1 miesiąca z sołectwa do Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. i z powrotem.

§ 5. W razie zbiegu posiedzeń w tym samym dniu, radny bez względu na pełnioną funkcję otrzymuje tylko jedną – wyższą dietę.

§ 6. Wysokość diet zaokrągla się do pełnych złotych.

§ 7. Podstawę do wypłacenia diety za udział w posiedzeniach stanowi podpis radnego lub sołtysa na liście obecności.

§ 8. Należne diety lub zwrot kosztów podróży przekazuje się na wskazane przez radnego lub sołtysa konto bankowe lub wypłaca gotówkowo w kasie tut. Urzędu.

§ 9. Wydatki z tytułu należności objętych uchwałą realizowane są z budżetu Gminy.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 11. Tracą moc:
1) uchwała Nr XXX/260/05 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie w sprawie dodatkowych świadczeń dla sołtysów i przewodniczących samorządów osiedlowych,
2) uchwała Nr IV/38/07 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia z dnia 25 stycznia 2007r. w sprawie w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym oraz diet przysługujących sołtysom i przewodniczącym zarządów osiedli.

§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.


Przewodniczący
Rady Miejskiej
Tomasz Cyganek


Uzasadnienie do UCHWAŁY Nr XV/ 121/07
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 27 grudnia 2007 r.

Celem pojęcia niniejszej uchwały jest nowe uregulowanie i zapisanie w jednym akcie prawnym zasad, na jakich radnym oraz sołtysom i przewodniczącym zarządów osiedli będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej.
Uchwała ta nie powoduje dodatkowych skutków finansowych w porównaniu do poprzednich uregulowań. Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.

D.W.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Tomasz Cyganek

Opublikował: Administrator (2 stycznia 2008, 10:04:21)

Ostatnia zmiana: Administrator (2 stycznia 2008, 10:06:04)
Zmieniono: estetykę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3186

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij