Uchwała nr XIV/96/07RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 22 listopada 2007w sprawie zmian budżetu na 2007 rok Na podstawie art. 165, 184 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

Uchwała nr XIV/96/07
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 22 listopada 2007


w sprawie zmian budżetu na 2007 rok

Na podstawie art. 165, 184 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:


§ 2. Źródłem pokrycia deficytu będą pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 4.  Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.      
                                                                                                                      
§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
           Tomasz Cyganek
     

 

                                  Uzasadnienie do UCHWAŁY Nr XIV/96/07
                                  RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
                                  z dnia 22 listopada  2007 roku
  

                                                 

Sumę dochodów zmniejsza się o kwotę  47 427,60 zł

02001 § 0750 – dzierżawę obwodów łowieckich zwiększa się do wysokości zrealizowanych dochodów,
70005 § 0770 – dochody za sprzedaży nieruchomych składników majątkowych zwiększa się do wysokości zrealizowanych dochodów z jednoczesnym przesunięciem środków z § 0870,
71035 § 0960 – wpłaty mieszkańców na rzecz budowy ogrodzenia cmentarza w Wałdowie zwiększa się do  wysokości zrealizowanych dochodów,
75023 § 0690 – wpływy z różnych opłat zwiększa się do wysokości zrealizowanych dochodów,
§ 0920 – wpływy z odsetek zwiększa się do wysokości przewidywanego                      wykonania  do końca roku,
75615 § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych zwiększa się do wysokości zrealizowanych  dochodów,
§ 0910 – odsetki; zmniejsza się plan dochodów zgodnie z przewidywanym wykonaniem,
§ 2680 – zwiększa się plan dochodów z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach do  rzeczywistej wysokości,
75616 § 0450 – wpływy z opłaty administracyjnej zwiększa się do wysokości zrealizowanych dochodów,
§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych zwiększa się do wysokości zrealizowanych
dochodów,
§ 0910 – odsetki; zmniejsza się plan dochodów zgodnie z przewidywanym wykonaniem,
75618 § 0480 – wpływy za wydanie zezwoleń z tytułu sprzedaży alkoholu zwiększa się do wysokości zrealizowanych dochodów,
75621 § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych zwiększa się do wysokości zrealizowanych  dochodów,
80104 § 0830 – wpływy z usług w przedszkolach – zwiększa się plan zgodnie z przewidywanymi wpływami do końca roku,
80195 § 2030 – zwiększa się plan dochodów na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3011-53/07 z dnia 26 października 2007 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów szkolenia pracowników młodocianych,
85195 § 2010 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 8 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3011-58/07 z dnia 14 listopada 2007 roku,
85212 § 2010 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 280 000 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3011-62/07 z dnia 15 listopada 2007 roku,
85212 § 0970 – zwiększa się plan dochodów z opłat związanych z realizacją zaliczki alimentacyjnej,
85213 § 2010 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 000 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3011-62/07 z dnia 15 listopada 2007 roku,
85219 § 0690 – zwiększa się plan z tytułu opłat za pobyt osób w domach pomocy społecznej,
§ 0830 – zmniejsza się plan wpływów z usług w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z przewidywaniami do końca roku,
85415 § 2030 – zwiększa się plan na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego  Nr WFB.I.3011-53/07 z dnia 26 października 2007 r. z przeznaczeniem na pomoc  materialną dla  uczniów o charakterze socjalnym,
90019 § 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej zwiększa się do planowanej do końca roku wysokości
 
Sumę wydatków zmniejsza  się o kwotę 47 427,60 zł

01010 § 4150 – zwiększa się o dopłatę do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp .z o.o. z przeznaczeniem na budowę wodociągów,
§ 6050 – zmniejsza się wydatki na budowę wodociągów (środki przeznacza się na dopłatę w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.), 70004 – dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami,
71014 § 4300 – zmniejsza się plan wydatków związanych z zakupem usług w zakresie
zagospodarowania przestrzennego,
71035 § 6050 – zwiększa się plan budowy ogrodzenia cmentarza w Wałdowie o kwotę uzyskaną z  wpłat mieszkańców
75022 – dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami,
75023 § 4010 – zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenie z związku ze zmianą organizacyjną w  Urzędzie Miejskim,
§ 4300, § 4410, § 4610 – zwiększa się plan do wysokości przewidywanych do końca roku wydatków,
80101 – dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami, z częściowym przesunięciem środków do rozdziału 80114 i 80195; środki przeznaczone na instalację monitoringu w szkołach przenosi  się z § 6050 na § 4300,
80103 – dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami,
80104 – dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami z uwzględnieniem zwiększenia wydatków o uzyskane wpływy z usług (za pobyt dzieci w przedszkolach),
80114 – dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami z uwzględnieniem środków z rozdziału 80101,
80195 – zwiększa się plan wydatków na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego- zwrot pracodawcom kosztów szkolenia pracowników młodocianych oraz z
przesunięcia środków z rozdziału 80101,
85154 – dokonuje się aktualizacji planu do wysokości przewidywanych wpływów za zezwolenia alkoholowe,
85195 § 4210 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8 zł zgodnie z decyzją Wojewody,
85212 – dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami, oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 280 000 zł zgodnie z decyzją Wojewody, na paragrafie 3110 – 271 600 zł oraz na paragrafie  4010 – 8 400 zł,
85213 § 4130 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000 zł zgodnie z decyzją Wojewody,
85219 – dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami oraz zwiększenia wydatków w związku ze zwiększeniem dochodów tego rozdziału,
85295 § 4330 – zmniejsza się wydatki związane z odpłatnością za pobyt osób w domach pomocy społecznej na podstawie przewidywanego wykonania,
85401 – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami oraz przesunięcia do rozdziału 80101,
85407 – dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami,
85415 § 3240 – zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów na podstawie otrzymanej decyzji,
90003 § 4300 – zwiększa się plan wydatków związanych z oczyszczaniem gminy do wysokości  przewidywanego do końca roku wykonania,
92605 – dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami,

Projekt uchwały został przedstawiony na Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim i uzyskał akceptację. 


U.L.

 Przewodniczący Rady Miejskiej
         Tomasz Cyganek
   

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2007 rok (94kB) excel
Realizacja inwestycji w 2007 roku i latach następnych (37kB) excel
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r. (19kB) excel

                       

 

metryczka


Opublikował: Milena Kujawa (28 listopada 2007, 13:51:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1685