Uchwała nr XIV/102/07RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 22 listopada 2007w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowychNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, poz. 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, ; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych**1 ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847 ) oraz art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( teks jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz.969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; 2007 r. Nr 109, poz. 747 ) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz. U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826, z 2005r. Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484; z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIV/102/07
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 22 listopada 2007


w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, poz. 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, ; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych**1 ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847 ) oraz art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( teks jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz.969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; 2007 r. Nr 109, poz. 747 ) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz. U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826, z 2005r. Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484; z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825) uchwala się, co następuje:


§  1. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości:
a)określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1), stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
b)określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
c)określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości – dane o nieruchomościach ( ZN-1/A) stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
d)określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek od   nieruchomości – dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości ( ZN-1/B) stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
 
§  2.  W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek rolny:
a)określa się wzór informacji w sprawie podatku rolnego ( IR-1) stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
b)określa się wzór deklaracji na podatek rolny ( DR-1) stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
c)określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek rolny – dane             o nieruchomościach rolnych ( ZR-1/A) stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;
d)określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek rolny – dane             o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym ( ZR-1/B) stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej uchwały;

§  3.  W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek leśny: 
a)określa się wzór informacji w sprawie podatku leśnego ( IL-1) stanowiący załącznik      nr 9 do niniejszej uchwały;
b)określa się wzór deklaracji na podatek leśny ( DL-1) stanowiący załącznik nr 10 do niniejszej uchwały;
c)określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek leśny – dane o nieruchomościach leśnych (ZL-1/A) stanowiący załącznik nr 11 do niniejszej uchwały;
d)określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek leśny – dane o zwolnieniach  podatkowych w podatku  leśnym ( ZL-1/B) stanowiący załącznik nr 12 do niniejszej uchwały.
 
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXVI/301/05 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych ( Dz. Urz. Woj. Kuj. –  Pom. Nr 142, poz. 2564).

§ 5. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko  -Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
              Tomasz Cyganek

________________________________________
1** Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne; tekst. Jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).


Uzasadnienie do UCHWAŁY  Nr XIV/102/07
RADY  MIEJSKIEJ  W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 22 listopada 2007 r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

  Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zm.)  art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym Rada Miejska określa, w drodze uchwały, wzory formularzy.
W formularzach zawarte będą dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.


Przewodniczący Rady Miejskiej
           Tomasz Cyganek

K.P.

Druki informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości (715kB) word

metryczka


Opublikował: Milena Kujawa (28 listopada 2007, 12:29:35)

Ostatnia zmiana: Milena Kujawa (28 listopada 2007, 12:37:23)
Zmieniono: dodano załącznik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1826