Uchwała nr XIV/101/07RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 22 listopada 2007w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnejNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz art. 12 ust. 9 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz. 1775; z 2007 r. Nr 109, poz. 747) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XIV/101/07
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 22 listopada 2007


w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz art. 12 ust. 9 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz. 1775; z 2007 r. Nr 109, poz. 747) uchwala się co następuje:


§ 1. Uchwała określa tryb i szczegółowe warunki zwolnienia od podatku rolnego   użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej, zwanego dalej „zwolnieniem”.

§ 2.1. Zwolnienie stosuje się na wniosek podatnika.
     2. Początek okresu zwolnienia nie może być wcześniejszy niż pierwszy dzień
miesiąca następującego po złożeniu wniosku, o którym mowa w ust. 1.
     3. Wniosek powinien zawierać dane dotyczące gruntu, którego ma dotyczyć
zwolnienie  (w szczególności numer działki wg ewidencji gruntów, powierzchnię i klasy)
oraz określić zamierzony okres zwolnienia (1-3 lata).

§ 3.1. Warunki zwolnienia są następujące:
1) zaprzestanie uprawy roślin;
2) nie wykorzystywanie gruntów na cele pastwiskowe;
3) nie dokonywanie zbioru traw i siana na cele paszowe;
4) utrzymanie gruntów w stanie nie zagrażającym rozprzestrzenianiu się chwastów.
      2.Warunki określone w ust. 1 muszą być spełnione łącznie.

§ 4.1. Zwolnienie następuje w drodze decyzji Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
2. W razie niedopełnienia chociażby jednego z zastrzeżonych warunków organ podatkowy stwierdza wygaśnięcie w całości lub w części decyzji, o której mowa w pkt 1.
3. Podatnik jest zobowiązany do zawiadomienia organu podatkowego w  terminie 14 dni o zaistniałych zmianach w przypadku wcześniejszego podjęcia produkcji na wyłączonych użytkach rolnych..

 § 5. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

 §6.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko–Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku.

Przewodniczący Rady Miejskie
           Tomasz Cyganek

 

Uzasadnienie do UCHWAŁY Nr XIV/101/07
RADY MIEJSKIEJ W SEPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia  22 listopada 2007 r.


w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków
rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej

           Na podstawie art. 12 ust. 9 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) Rada Miejska określa, w drodze uchwały tryb i szczegółowe warunki zwolnienia ustawowego, mówiącego, iż zwalnia się od podatku rolnego grunty gospodarstwa rolnego, na których zaprzestano produkcji rolnej. Zwolnienie może dotyczyć nie więcej niż 20 % powierzchni użytków rolnych gospodarstwa rolnego, lecz nie więcej niż 10 ha –  na okres nie dłuższy niż 3 lata, w stosunku do tych samych gruntów.
             Podjęcie uchwały stało się koniecznością wynikająca z wyżej wymienionej ustawy.

 

Przewodniczący Rady Miejskie
            Tomasz Cyganek

K.P.

metryczka


Opublikował: Milena Kujawa (28 listopada 2007, 12:04:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1956