Uchwała nr XIV/97/07RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 22 listopada 2007w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnegoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r., Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 ) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Nr 109, poz. 747 ) oraz komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2007r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 roku (M.P. Nr 77, poz. 831) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIV/97/07
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 22 listopada 2007


w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r., Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 ) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Nr 109, poz. 747 ) oraz komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2007r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 roku (M.P. Nr 77, poz. 831) uchwala się, co następuje:


§ 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszonego w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2007r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 roku ( M.P. Nr 77, poz. 831), z  kwoty 58,29 zł  za 1q  do kwoty  50,00 za 1 q.

§  2.  Podatek rolny za 2008 rok podatkowy wynosi:
 
1)   od 1 ha  przeliczeniowego  gruntów  gospodarstw  rolnych, o których mowa w art. 4 ust.  pkt 1 – równowartość pieniężną  2,5 q  żyta – 125,00 zł.
2)   od 1 ha gruntów,  o których mowa  w  art. 4 ust. 1 pkt  2 – równowartość pieniężna 5 q żyta – 250,00 zł.

§ 3. Traci moc uchwała nr II/11/06 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 listopada 2006r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ( Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. Nr 168, poz. 2730 ).

§  4.  Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego

§  5.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko -Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
            Tomasz Cyganek

 


Uzasadnienie do UCHWAŁY Nr XIV/97/07
RADY  MIEJSKIEJ  W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 22 listopada 2007 r.


w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2008 rok

              Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym Rada Miejska,  jest upoważniona  do obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszonego na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „ Monitor Polski”.
W dniu 17 października 2007r. prezes GUS komunikatem ogłosił, średnią cenę skupu żyta w pierwszych trzech kwartałach 2007 roku do celów wymiaru podatku rolnego.                         
               W związku z tym Minister Finansów ogłosił w drodze rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polski „Monitor Polski” średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 roku, która wynosiła 58,29 zł za 1 q.
Na posiedzeniu Komisji Budżetu i Handlu oraz Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim poddano dyskusji i analizie zasadności proponowanych stawek . Proponowane stawki zostały zaakceptowane pozytywnie przez wyżej wymienione komisje.
               Wobec powyższego stało się zasadne obniżenie ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2008 roku w równowartości pieniężnej za 1 q żyta do kwoty 50,00 zł. 


Przewodniczący Rady Miejskiej
              Tomasz Cyganek


K.P.                  

metryczka


Opublikował: Milena Kujawa (28 listopada 2007, 11:51:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1896