Uchwała nr XIV/98/07RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 22 listopada 2007w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych**1 (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847) oraz obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2008r. (M.P. Nr 47, poz. 557) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIV/98/07
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 22 listopada 2007


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych**1 (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847) oraz obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2008r. (M.P. Nr 47, poz. 557) uchwala się, co następuje:


§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości:
1)od gruntów:
a)związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób    sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,55 zł od 1 m² powierzchni;
b)pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,74 zł od 1 ha powierzchni;
c)pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,18 zł od 1 m² powierzchni, z zastrzeżeniem:      
- gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków pod symbolem „Ba” – tereny przemysłowe, „Bi” – inne tereny zabudowane – 0,31 zł od 1 m² powierzchni;                          
- gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków pod symbolem „dr” – drogi w gospodarstwie rolnym – 0,01 zł od 1 m² powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a)mieszkalnych – 0,55 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
b)związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej -  14,60  zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
c)zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 7,30 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
d)zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,84 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
e)od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,10 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, z zastrzeżeniem:
 -  pozostałych budynków, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako budynki  niemieszkalne, położone na gruncie oznaczonym symbolem „Bi” – inne tereny budowlane – 6,20  zł od 1 m²  powierzchni użytkowej;
- budynków gospodarczych znajdujących się na użytkach rolnych nie tworzących
gospodarstw rolnych w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym, stanowiących własność (współwłasność) rencistów i emerytów, którzy przekazali swoje gospodarstwa rolne w zamian za świadczenia uregulowane w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników lub renty strukturalne, dla których stawka wynosi – 0,52 zł od 1 m²  powierzchni użytkowej;
3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr II/10/06 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  z dnia              30  listopada 2006r.  sprawie stawek od  nieruchomości oraz poboru na 2007 rok (Dz. U. Woj. Kuj.- Pom. Nr 168, poz. 2729).
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
§ 4.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku.


Przewodniczący Rady Miejskiej
             Tomasz Cyganek

___________________________________________________
**1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
                 Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej –dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.
Uzasadnienie do UCHWAŁY Nr XIV/98/07
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia  22 listopada 2007 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  na 2008 rok

                Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844, ze. zm.), Rada Miejska w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym że stawki nie mogą przekroczyć rocznie górnej granicy stawek kwotowych podatku od nieruchomości ogłoszonych w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
                Stawki obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy poprzez podjęcie przez Radę Miejską stosownej uchwały.
Na posiedzeniu Komisji Budżetu i Handlu oraz Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim poddano dyskusji i analizie zasadności proponowanych stawek. Proponowane stawki zostały zaakceptowane pozytywnie przez wyżej wymienione komisje.   
               Wobec powyższego stało się zasadne podjęcie stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok w przedstawionej wysokości przy zachowaniu  2,3 % wskaźnika wzrostu.

 


Przewodniczący Rady Miejskiej
          Tomasz Cyganek

K.P.


metryczka


Opublikował: Milena Kujawa (28 listopada 2007, 11:18:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1901