Uchwała nr XIII/87/07RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 25 października 2007w sprawie nadania nazwy dla ronda w Sępólnie Krajeńskim Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIII/87/07
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 25 października 2007


w sprawie nadania nazwy dla ronda w Sępólnie Krajeńskim

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974) uchwala się, co następuje:


§ 1. Nadać nazwę dla ronda im. Kazimierza III Wielkiego, które oznaczono na szkicu sytuacyjnym będącym załącznikiem numer 1 do niniejszej uchwały. W/w rondo położone jest na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza i Koronowskiej. § 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego, w lokalnej prasie oraz przez rozplakatowanie w miejscach publicznych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie, a także przekazaniu Wojewodzie Kujawsko – Pomorskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Bydgoszczy. § 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Tomasz Cyganek

Załącznik do uchwały pobierz >> (302kB) pdf


Uzasadnienie do Uchwały Nr XIII/87/07
Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj.
z dnia 25 października 2007r.

W związku z przebudową skrzyżowania ulic Sienkiewicza i Koronowskiej i powstaniem ronda oraz na wniosek Stowarzyszenia Ziemi Krajeńskiej postanowiono nadać nazwę dla przedmiotowego ronda. Kazimierz III Wielki dał się zapamiętać jako władca, który zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną. Za swojego panowania powiększył terytorium Polski ponad dwukrotnie. Zreformował sądownictwo, administrację i wojsko oraz ujednolicił prawo w całym Królestwie. My mieszkańcy Sępólna Krajeńskiego możemy mu być wdzięczni za nadanie w 1360 roku naszej miejscowości praw miejskich. W związku z tym uznano, że zasługuje on na szacunek i pamięć. Propozycja nazwania ronda im. Kazimierz III Wielkiego została również poparta przez Komisję Statutową na jej posiedzeniu w dniu 10 października 2007 roku oraz przez Komisję Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej, Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na posiedzeniu w dniu 12 października 2007 roku. Przewodniczący
Rady Miejskiej Tomasz Cyganek

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Tomasz Cyganek

metryczka


Opublikował: Barbara Kaplar (9 listopada 2007, 11:30:43)

Ostatnia zmiana: Anna Sobieszczyk (26 listopada 2007, 12:18:31)
Zmieniono: przeniesiono uchwałę do katalogu RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1842