Uchwała nr XIII/88/2007RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 25 października 2007w sprawie nadania nazwy dla ronda w Sępólnie Krajeńskim Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIII/88/2007
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 25 października 2007


w sprawie nadania nazwy dla ronda w Sępólnie Krajeńskim

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974) uchwala się, co następuje:


§ 1. Nadać nazwę dla ronda im. ks. Emanuela Grudzińskiego, które oznaczono na szkicu sytuacyjnym będącym załącznikiem numer 1 do niniejszej uchwały. W/w rondo położone jest na skrzyżowaniu ulic Chojnickiej i T.Kościuszki § 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego, w lokalnej prasie oraz przez rozplakatowanie w miejscach publicznych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie, a także przekazaniu Wojewodzie Kujawsko – Pomorskiemu. § 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Tomasz Cyganek

Załącznik do uchwały pobierz >> (271kB) pdfUzasadnienie do Uchwały Nr XIII/88/07

Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj.
z dnia 25 października 2007 roku

W związku z przebudową skrzyżowania ulic T.Kościuszki i Chojnickiej i powstaniem ronda oraz na wniosek mieszkańców Sępólna Kraj. postanowiono nadać nazwę dla przedmiotowego ronda. Propozycję nazwania ronda im. ks. Emanuela Grudzińskiego przedstawiono już na zebraniu mieszkańców osiedla nr 1 w styczniu 2004 roku. Uzasadniano to tym, iż w naszym mieście tylko dwie ulice noszą nazwę dawnych jego mieszkańców (Pokrzywnickiego i Bergera). Ksiądz E. Grudziński był blisko dwadzieścia lat proboszczem parafii sępoleńskiej. Odnosił znaczące sukcesy nie tylko w pracy duszpasterskiej, ale i społeczno-patriotycznej. Swoją pracę w Sępólnie Kraj. rozpoczął od rozbudowy cmentarza, a w późniejszym okresie kościoła. Za jego sprawą ufundowano na skrzyżowaniu ulic Chojnickiej i T.Kościuszki Pomnik Wdzięczności Chrystusa Króla. Była to bardzo ważna uroczystość dla społeczności sępoleńskiej o wyrazie religijnym, ale i patriotycznym. W uroczystościach tych brali udział m.in. biskup Wojciech Okuniewicz oraz wojewoda pomorski Stefan Kirtiklis. W okresie międzywojennym w parafii aktywnie działały liczne organizacje i stowarzyszenia katolickie, które poza krzewieniem życia religijnego, przyczyniały się do wzrostu poziomu życia kulturalnego i patriotycznego. Tuż po wybuchu II wojny światowej ks. E Grudziński został aresztowany i po kilkudniowym zatrzymaniu w piwnicach gestapo, wywieziono go i wszelki ślad po nim zaginął. Panuje jednak ogólne przekonanie, że zginął na terenie powiatu sępoleńskiego. Nie ma on swojego grobu, istnieje jedynie tablica pamiątkowa w koście parafialnym w Sępólnie Kraj. Jedynie, gdyż mieszkańcy uznali, iż to za mało w związku z czym wystąpili o nazwanie ronda u zbiegu ulic Chojnickiej i T.Kościuszki (gdzie niegdyś stał wymieniony wyżej Pomnik) imieniem ks. Emanuela Grudzińskiego.
Należy zauważyć, iż inicjatywę mieszkańców poparli: starosta Sępoleński S. Drozdowski, ks. prałat Z. Skierka były długoletni proboszcz naszej parafii oraz obecny proboszcz ks. H. Lesner. Powyższa nazwa została pozytywnie zaopiniowana również przez Komisję Statutową na jej posiedzeniu w dniu 10 października 2007 roku, a także przez Komisję Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej, Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na posiedzeniu w dniu 12 października 2007 roku.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Tomasz Cyganek

metryczka


Opublikował: Barbara Kaplar (9 listopada 2007, 10:30:53)

Ostatnia zmiana: Anna Sobieszczyk (26 listopada 2007, 12:17:53)
Zmieniono: przeniesiono uchwałę do katalogu RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1677