Uchwała nr XIII/83/07RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 25 października 2007w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sępólno Krajeńskie na lata 2007 - 2013.Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art. 17 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 ze zm.) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XIII/83/07
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 25 października 2007


w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sępólno Krajeńskie na lata 2007 - 2013.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art. 17 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 ze zm.) uchwala się co następuje:


§ 1.  Przyjmuje się Strategię Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sępólno Krajeńskie na lata 2007 – 2013 w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                          Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                       Tomasz Cyganek

 

 

Uzasadnienie do UCHWAŁY NR  XIII /83/07
RADY MIEJSKIEJ w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 października  2007 r.
w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sępólno Krajeńskie na lata 2007 – 2013.

         Konieczność opracowania Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych wynika wprost z art. 17 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. oraz art. 4 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 12 kwietnia 1982r.( z późn. zm.)
        Strategia jest dokumentem zmierzającym do osiągnięcia możliwie najwyższego poziomu życia mieszkańców z poszanowaniem istniejących w gminie zasobów potencjału i korzyści płynących z jego uwarunkowań i położenia. Musi zatem służyć kompleksowej i sprawnej realizacji zadań na rzecz mieszkańców.
        Najważniejszą cechą w opracowywaniu strategii jest integrowanie społeczeństwa w samorozwiązywanie lokalnych problemów, mobilizujące pomoc społeczną, sektor pozarządowy i publiczny i dowodzi, że razem można więcej. Jest to pierwszy długofalowy dokument opracowany na szczeblu samorządu gminnego precyzujący priorytety działań w sferze polityki społecznej.
         Podstawowymi elementami strategii są:
1. Diagnoza sytuacji społecznej gdzie odzwierciedlenie  znalazły takie zjawiska jak: ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, alkoholizm, narkomania, przemoc w rodzinie i inne zjawiska niemożliwe do rozwiązania siłami pojedynczych grup ludzkich. W diagnozie uwzględniono również inwentaryzację zasobów polityki społecznej nie tylko tkwiącą w pomocy społecznej, ale również w  instytucjach, organizacjach i inicjatywach z których korzystają mieszkańcy.
2. Po zbudowaniu diagnozy przystąpiono do stawiania hipotez wskazujących na najważniejsze problemy lokalnej społeczności. Dokonano tego dzięki analizie SWOT która jest efektywną metodą identyfikacji słabych i mocnych stron naszej gminy oraz badania szans i zagrożeń jakie stoją przed polityką społeczną gminy. Analiza ta pozwoliła na odkrycie deficytów w naszym systemie i określiła nowe obszary do zagospodarowania.
3. Kolejnym elementem strategii jest tak zwana misja, która określa i informuje o tym co chcemy osiągnąć w przyszłości.
4. Z misji zatem wypływa cel główny czyli strategiczny wynikający z poprzednio rozeznanych potrzeb oraz cele szczegółowe, które zawierają programy  naprawcze takie jak  „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Sępólno Krajeńskie” oraz „System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Gminy Sępólno Krajeńskie” na lata 2007-2013.
          Strategia będzie systematycznie monitorowana i oceniana z punktu widzenia poziomu jej wdrażania.
           Projekt uchwały zyskał pozytywną opinię Komisji  Statutowej i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim   z dnia 12 października 2007 r. 

I.F.

Załączniki do uchwały:

Strategia integracji i rozwiązywania problemów społecznych Gminy Sępólno Krajeńskie (726kB) pdf

Gminny program przeciwdziałania przemocy w Gminie Sępólno Krajeńskie (152kB) pdf

System profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną Gminy Sępóllno Krajeńskie (369kB) pdf

 

metryczka


Opublikował: Marek Chart (7 listopada 2007, 12:52:04)

Ostatnia zmiana: Anna Sobieszczyk (15 listopada 2007, 13:46:55)
Zmieniono: przeniesiono uchwałę do katalogu RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1718