Uchwała nr XIII/91/07RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 25 października 2007miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 233/11 położonej w Niechorzu, gmina Sępólno Krajeńskie. art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm. Dz.U. z 2004 Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635) ) oraz art. 18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zm. z 2002r. Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Dz.U. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Dz.U. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Dz.U. Nr 172, poz. 1441; z 2006r. Nr 17, poz. 128)

Uchwała nr XIII/91/07
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 25 października 2007


miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 233/11 położonej w Niechorzu, gmina Sępólno Krajeńskie.

art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm. Dz.U. z 2004 Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635) ) oraz art. 18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zm. z 2002r. Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Dz.U. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Dz.U. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Dz.U. Nr 172, poz. 1441; z 2006r. Nr 17, poz. 128)


                                                    Rada Miejska
                                             uchwala, co następuje:

Rozdział 1
  Przepisy ogólne 

   §1.1. po stwierdzeniu zgodności planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania     przestrzennego    gminy Sępólno Krajeńskie   uchwalonego Uchwałą Nr XIII/148/99   Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 21.10.1999r.uchwala się miejscowy plan  zagospodarowania przestrzennego działki nr 233/11 położonej w Niechorzu, gmina Sępólno Krajeńskie, zwany dalej planem.
         2.  Integralne części uchwały stanowią:
1) załącznik nr 1do uchwały zawierający rysunek planu w skali 1:1000  z wyrysem ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w skali 1:25 000;
2) załącznik nr 2 do uchwały zawierający rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu;
3) załącznik nr 3 do uchwały zawierający rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

§2.1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) dachu płaskim – należy przez to rozumieć dach o dwóch lub więcej płaszczyznach
     spadku, nachylonych pod kątem nie większym niż  15o ;
2) dachu  średnio wysokim  – należy przez to rozumieć dach o dwóch lub więcej
płaszczyznach spadku, nachylonych pod kątem większym niż 15o i mniejszym lub
równym 30o;
3) dachu   wysokim  – należy przez to rozumieć dach o dwóch lub więcej płaszczyznach
     spadku, nachylonych pod kątem większym niż 30o i mniejszym lub równym  45o;
4)  modernizacji – należy przez to rozumieć unowocześnienie, uwspółcześnienie obiektów
 i urządzeń;
5) nieprzekraczalnej   linii  zabudowy   –   należy przez to rozumieć linię, w
  której    może    być    umieszczona    ściana     budynku    /   za   wyjątkiem   elementów
architektonicznych  jak   balkon,  wykusz,  gzyms,  okap  dachu,  podokienniki oraz inne
detale/ bez prawa przekraczania w kierunku linii rozgraniczającej dróg;
          6) przepisach   odrębnych  –   należy   przez  to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami
   wykonawczymi;
 7) reklamie wielkoformatowej – należy przez to rozumieć reklamę na nośniku o
  wymiarach większych niż 100x60cm, wolno stojącą;
           8) symbolu   terenu   – rozumie  się przez to identyfikacyjne oznaczenie terenu
       zawierające  literowy symbol funkcji terenu wraz z kolejnym numerem;
           9) terenie   –   należy przez to rozumieć obszar o określonym   przeznaczeniu
       wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;
          10) zieleni    izolacyjnej   –   należy    przez    to    rozumieć  zieleń pełniącą funkcje
       ochronne, ograniczające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń i hałasu, występującą w
    formie zwartych, zróżnicowanych nasadzeń drzew i krzewów o całorocznej wegetacji.

2. Pojęcia i określenia użyte w ustaleniach planu, a nie zdefiniowane powyżej
 należy rozumieć zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa na dzień uchwalenia planu.
            
    §3.1. Ustalenie przeznaczenia oraz zasad zabudowy, obsługi i zagospodarowania terenu następuje w oparciu o:
1) oznaczenia graficzne planu, określone w rozdziale 2 uchwały i na rysunku planu;
2) ustalenia planu określone w rozdziale 3 uchwały.

Rozdział 2
Oznaczenia graficzne
  
§4.   Następujące    oznaczenia    graficzne   na   rysunku planu   są
  obowiązującymi ustaleniami: 
        1)  granica opracowania planu;
2) linia rozgraniczająca tereny o różnym sposobie zagospodarowania ściśle określone
3) nieprzekraczalna linia zabudowy;
4) symbole terenów:
a) U – usługi,
b) KDG – publiczna droga główna.

   Rozdział 3
                  Ustalenia planu

§5.1. Przeznaczenie terenu: usługi oznaczone na rysunku planu symbolem U.
1) dopuszcza się usługi związane z obsługą drogi krajowej:
 a) stację paliw,
 b) hotel z restauracją i mieszkaniem,
 c) stację obsługi samochodów,
 d) obiekty i urządzenia towarzyszące funkcji terenu;
2) dopuszcza się lokalizację wiatraka do produkcji prądu pod warunkiem spełnienia
 wymagań wynikających z przepisów odrębnych.

2. zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) obowiązuje usytuowanie  obiektów z uwzględnieniem linii zabudowy określonej na
     rysunku planu;
2) obowiązują wysokie walory architektoniczne budynków w zakresie formy i 
         materiałów wykończeniowych elewacji, obiektów małej architektury, urządzeń
   rekreacji, ogrodzenia i innych elementów zagospodarowania terenu pod względem
   formy i materiałów wykończeniowych;
3) dla budynku hotelowego obowiązuje dach średnio wysoki lub wysoki kryty dachówką
 ceramiczną, blachodachówką lub gontem bitumicznym;
4) dla budynku stacji benzynowej oraz obiektów towarzyszących jak np. wiaty
    dopuszcza się dachy płaskie z pokryciem identycznym co do koloru i materiału jak
    budynek hotelowy;
5)  realizowana  zabudowa powinna stanowić harmonijny zespół i nawiązywać do siebie
     architektonicznie i kolorystycznie;
6)  dopuszcza się realizację obiektów małej architektury ogrodowej oraz terenowych
      urządzeń rekreacji (np basenów, oczek wodnych );
7)  ustala się zakaz realizacji obiektów tymczasowych;
8)  dopuszcza się reklamę wielkoformatową.
    
3. zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) obowiązuje zasada utrzymania istniejących form zieleni naturalnej (drzew, krzewów, roślinności niskiej) w formie powierzchni biologicznie czynnej;
2) obowiązuje wyznaczenie miejsc na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych.

4. zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: na terenie objętym planem nie występują obiekty objęte ochroną konserwatorską.

5. wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: na
obszarze objętym granicami opracowania nie wyznacza się obszarów przestrzeni
publicznych.

    6. parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 40,0m od zewnętrznej krawędzi jezdni
 drogi głównej;
2) wysokość zabudowy należy ustalić na etapie projektu budowlanego;
3) obowiązuje zachowanie minimum 40% powierzchni działki w stanie biologicznie
 czynnym;
4) maksymalna powierzchnia zabudowy 40% powierzchni działki;
5) obowiązuje ograniczenie wysokości nowych ogrodzeń: minimalnej do 1,20m,
     maksymalnej do 1,60m.

8. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów  podlegających ochronie: nie ustala się.

9.  Szczegółowe zasady i warunki  scalania i podziału nieruchomości objętych planem
  miejscowym: dopuszcza się podział terenu na maksimum trzy działki.

10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich
użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie ustala się.

11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy komunikacji:
1)  powiązania układu komunikacyjnego obszaru objętego planem z siecią dróg
zewnętrznych odbywa się przez przylegającą do obszaru od strony zachodniej gminną drogę dojazdową;
2) w granicach planu ustala się rezerwę na poszerzenie krajowej drogi głównej
szerokości 15,0m;
  3) obowiązuje zabezpieczenie miejsc postojowych w ramach  działki według wskaźnika:
minimum 3 miejsca  postojowe  dla 100m2 powierzchni użytkowej usług.

 12. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:
 1)zaopatrzenie w wodę:
a) zaopatrzenie w wodę docelowo z gminnej sieci wodociągowej,
b) dopuszcza się  tymczasowe zaopatrzenie w wodę z ujęć indywidualnych;
 2) odprowadzenie ścieków sanitarnych:
a) odprowadzenie ścieków sanitarnych docelowo do gminnego systemu kanalizacji,
b) dopuszcza się tymczasowe odprowadzenie ścieków do bezodpływowego zbiornika;
 3) odprowadzenie wód opadowych: bezpośrednio do gruntu;
           4) zaopatrzenie w energię elektryczną:
a) zaopatrzenie w energię elektryczną z projektowanych linii nn z projektowanej
stacji transformatorowej,
 b) oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne należy zaprojektować i wykonać z możliwością
   przystosowania dla potrzeb obrony cywilnej;
           5) zaopatrzenie w energię cieplną:
 a) zaopatrzenie w energię cieplną ze źródeł indywidualnych,
 b) obowiązują ekologiczne źródła ciepła;
           6) telekomunikacja:
  a) podłączenie do telefonii stacjonarnej poprzez istniejącą i projektowaną kanalizację
   teletechniczną na warunkach określonych przez wybranego gestora sieci,
 b) dopuszcza  się budowę stacji bazowej telefonii komórkowej;
 7) gospodarka odpadami stałymi:
     w zakresie gromadzenia i unieszkodliwiania odpadów komunalnych obowiązuje
   wstępna segregacja odpadów stałych w miejscu ich powstawania, gromadzenie w
   pojemnikach w obrębie poszczególnych działek i wywóz ich na gminne wysypisko
   śmieci.

13. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania
 terenów: do  czasu realizacji ustaleń planu dopuszcza się dotychczasowe  użytkowanie
          terenów.

    14. Stawka   procentowa   służąca   naliczeniu jednorazowej   opłaty od wzrostu wartości nieruchomości  - 30%.

     Rozdział 3
                 Przepisy końcowe

§6.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
  
 §7.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-
Pomorskiego i na stronie internetowej gminy.

  §8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

                      Przewodniczący Rady
             

 

 

ZAŁĄCZNIK  NR  2
DO  UCHWAŁY NR XIII/91/07
RADY  MIEJSKIEJ  W  SĘPÓLNIE  KRAJEŃSKIM
Z  DNIA  25 października 2007  roku
 

ROZSTRZYGNIĘCIE
O  SPOSOBIE  ROZPATRZENIA  UWAG  ZŁOŻONYCH  
DO  PROJEKTU  PLANU

 

 W trakcie wyłożenia do wglądu publicznego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego została złożona jedna uwaga, która została w projekcie planu uwzględniona.


ZAŁĄCZNIK  NR  3
             DO  UCHWAŁY  NR XIII/91/07
             RADY  MIEJSKIEJ  W  SĘPÓLNIE  KRAJEŃSKIM
             Z  DNIA 25 października 2007roku

ROZSTRZYGNIĘCIE  O  SPOSOBIE  REALIZACJI  ZAPISANYCH  W  PLANIE  INWESTYCJI  Z  ZAKRESU  INFRASTRUKTURY  TECHNICZNEJ  NALEŻĄCYCH  DO  ZADAŃ  WŁASNYCH  GMINY  ORAZ  ZASADACH  ICH  FINANSOWANIA


I. Sposób realizacji inwestycji

   Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb
   mieszkańców stanowią, zgodnie z art. 7 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
   gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zadania własne gminy.
   Do zadań własnych gminy należy realizacja:
   
1. gminnych dróg
2.  wodociągów
3. kanalizacji sanitarnej

ad 1. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przewiduje się wyłącznie rezerwę
  terenu na poszerzenie drogi krajowej.
ad 2.  W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przewiduje się zaopatrzenie w
wodę z gminnej sieci wodociągowej; czasowo plan przewiduje zaopatrzenie w wodę z
indywidualnego ujęcia wody.
ad 3. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przewiduje się odprowadzenie
         ścieków docelowo do  gminnej sieci kanalizacyjnej; czasowo plan przewiduje
         odprowadzenie ścieków do bezodpływowego osadnika ścieków.

II. Zasady finansowania zadań inwestycyjnych

  Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań
własnych gminy, ujętych w planach miejscowych podlega przepisom ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)
  przy czym finansowane będą na podstawie art. 15 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o
         zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz.
        747) ze środków budżetu gminy i poprzez dofinansowanie z funduszy  Unii Europejskiej.

 

metryczka


Opublikował: Barabach Małgorzata (2 listopada 2007, 09:15:40)

Ostatnia zmiana: Barabach Małgorzata (30 listopada 2007, 10:16:34)
Zmieniono: estetykę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1547