Uchwała nr XIII/84/07RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 25 października 2007w sprawie zmian budżetu na 2007 rok Na podstawie art. 165, 184 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

Uchwała nr XIII/84/07
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 25 października 2007


w sprawie zmian budżetu na 2007 rok

Na podstawie art. 165, 184 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 2. Źródłem pokrycia deficytu będą pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

§ 3. Przychody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą po zmianie 1 398 557 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4).

§ 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 194 717 zł z podziałem na:
1) z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych zaciągniętych w roku budżetowym na pokrycie deficytu przejściowego – 500 000 zł
2) na pokrycie deficytu planowanego – 694 717 zł.

§ 5. Ustala się wysokość długu publicznego na kwotę 2 867 413 zł (zgodnie z zał. nr 11)

§ 6.  Określa się Środki Gminnego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej (wg załącznika nr 10):
a) przychody w kwocie 46 500 zł
b) wydatki w kwocie 46 500 zł.
                                                           
§ 7.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 8.  Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.  
                                                                                                                      
§ 9.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
              Tomasz Cyganek
     

 

Uzasadnienie do UCHWAŁY Nr XIII/84/07
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 25 października  2007 roku
   
                                                

Sumę dochodów zwiększa  się o kwotę  322 167,92 zł

75011§ 2010  – zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 102 zł zgodnie z decyzja Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-49/07 z dnia 11 października 2007r. z
przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych
75618 § 0480 - zwiększa się plan dochodów o kwotę  13 792,92 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w związku z większym niż zaplanowano wykonaniem,
80195 § 2030 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 24 000 zł zgodnie z decyzja Wojewody Kujawsko Pomorskiego nr WFB.I.3011-50/07 z dnia 18 października 2007 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach zestawów do monitoringu wizyjnego,
85212 § 2010 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 175 693 zł zgodnie z decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-49/07 z dnia 11 października 2007r. z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
85214 § 2010 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 4 151 zł zgodnie z decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-49/07 z dnia 11 października 2007r.    
85214 § 2030 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 140 757 zł zgodnie z decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-49/07 z dnia 11 października 2007r.
85295 § 2030 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 58 535 zł zgodnie z decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-48/07 z dnia 11 października 2007r. z
przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania”
85415 § 2030 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 189 953 zł zgodnie z decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-45/07 z dnia 27 września 2007r. z
przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o
charakterze socjalnym.

Sumę wydatków zwiększa  się o kwotę 822 167,92 zł

71004 § 4170 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 000 zł w związku z przeniesieniem planu do ziału 801, rozdziału 80101, paragraf 6050,
75011 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 102 zł  zgodnie z decyzja Wojewody jw.
80101 § 6050 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000 zł z tytułu kosztów nadzoru budowlanego nwestycji związanej z termomodernizacją SP w Lutowie,
80195 § 6050 – wprowadza się plan wydatków w kwocie 24 000 zł, zgodnie z decyzja Wojewody jw. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach zestawów do  monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Nr 1 i 3 w Sępólnie Krajeńskim,
85154 § 4300 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 13 792,92 zł z przeznaczeniem na zakup usług  w tym rozdziale dokonuje się przesunięcia planu na paragrafach,
85212, 85219,85220 i  85295 - dokonuje się przesunięcia planu na paragrafach zgodnie z
przewidywanym wykonaniem wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej, ponadto w tych
rozdziałach dokonuje się zmiany planu wydatków na podstawie decyzji Wojewody jw.
85415 § 3240 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 189 953 zł zgodnie z decyzja Wojewody jw. z  przeznaczeniem na stypendia dla uczniów,
92601 § 6050 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 500 000 zł w związku z udzielona promesą Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na
udzielenie pożyczki na budowę ciepłociągu do MLKS „Krajna” jako I etap budowy hali 
widowiskowo-sportowej w Sępólnie Krajeńskim.

Projekt uchwały został przedstawiony na Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim i uzyskał akceptację. 

U.L.

Przewodniczący Rady Miejskiej
         Tomasz Cyganek
                          

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2007 rok (64kB) excel
Realizacja zadań inwestycyjnych w 2007 roku i latach nastepnych (37kB) excel
Przychody i rozchody budżetu w 2007 r. (18kB) excel
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r. (19kB) excel
Plan przychodów i wydatków GFOŚiGW (39kB) word
Prognozowana kwota długu i spłat na 2007 rok i lata nastepne (24kB) excel

metryczka


Opublikował: Milena Kujawa (31 października 2007, 11:19:24)

Ostatnia zmiana: Anna Sobieszczyk (15 listopada 2007, 13:23:28)
Zmieniono: przeniesiono uchwałę do katalogu RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1613