Strona główna  >  Uchwały  >  2003
Uchwały z roku 2020  |  Uchwały z roku 2019  |  Uchwały z roku 2018  |  Uchwały z roku 2017  |  Uchwały z roku 2016  |  Uchwały z roku 2015  |  Uchwały z roku 2014  |  Uchwały z roku 2013  |  Uchwały z roku 2012  |  Uchwały z roku 2011  |  Uchwały z roku 2010  |  Uchwały z roku 2009  |  Uchwały z roku 2008  |  Uchwały z roku 2007  |  Uchwały z roku 2006  |  Uchwały z roku 2005  |  Uchwały z roku 2004  |  Uchwały z roku 2003  |  Uchwały z roku 2002  |  Uchwały z roku 2001  |  Uchwały z roku 2000  |  Uchwały z roku 1999  |  Uchwały z roku 1998  |  Uchwały z roku 1997  |  Uchwały z roku 1996  |  Uchwały z roku 1995  |  Uchwały z roku 1994  |  Uchwały z roku 1993  |  Uchwały z roku 1992  |  Uchwały z roku 1991  |  Uchwały z roku 1990

Uchwała nr XV/137/2003
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 29 grudnia 2003


w sprawie zmian budżetu na 2003 r.

Na podstawie art. 109,124 i 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z póz. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póz. zm.).


RADA  MIEJSKA
UCHWALA, CO NASTĘPUJE:

§   1

1.Sumę dochodów w kwocie19 585 929 zł
-zwiększa się o kwotę
(zgodnie z załącznikiem Nr 1)
161 856 zł
dochody po zmianie wynoszą19 747 785 zł
W tym:
-dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie
2 103 717 zł
2.Sumę wydatków w kwocie19 903 929 zł
zwiększa się o kwotę
(zgodnie z załącznikiem Nr 2)
84 991 zł
wydatki po zmianie wynoszą 19 988 920 zł
3.Deficyt budżetu wynosi241 135 zł§ 2

Źródłem pokrycia deficytu będzie zaciągnięty kredyt inwestycyjny długoterminowy.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
                                                                                                                               
§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
 Edward Stachowicz

 

U Z A S A D N I E N I E

          Uchwałą Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 161 856 zł a planu wydatków o kwotę   84 991 zł.
 
           W związku z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu Nr IG.II.3042/FOGR/71/2003 wprowadza się plan po stronie dochodów w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, na paragrafie 203 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin), w kwocie 37 500 zł. Środki pozyskane przeznaczone są na dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej w miejscowości Niechorz – Świdwie. Po stronie wydatków zwiększenia dokonuje się w tym samym dziale i rozdziale na paragrafie 4270 – Zakup usług remontowych.
  
           Na podstawie podpisanych umów ze Starostwem Powiatowym Nr 5612-108/2003 w dniu 12 listopada 2003 roku na wykonanie robót publicznych w okresie do 31 grudnia 2003 roku w zakresie prac porządkowych na terenie Gminy Sępólno Kraj. wprowadza się zwiększenie w palnie dochodów. W ramach programu „ zielone miejsca pracy” zatrudniono osobę ze środowiska popegeerowskiego. Po stronie dochodów wprowadza się zwiększenie w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70095 – Pozostała działalność, na paragrafie 232 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie 730 zł.

            W związku zawartymi aneksami do umów ze Starostwem Powiatowym   na wykonanie robót publicznych w okresie do 31 grudnia 2003 roku, zwiększa się plan dochodów w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu), na paragrafie 232 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie 750 zł.

            W związku ze złomowaniem skasowanego sprzętu w OSP pozyskano dochody w kwocie 800 zł. W wyniku czego wprowadza się plan po stronie dochodów w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, na paragrafie 069 – Wpływy z różnych opłat, nadto zwiększenia dochodów dokonano na paragrafie 232 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie podpisanego porozumienia ze Starostwem Powiatowym na dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla OSP na kwotę 1 500 zł. Powyższe zwiększenie ma swoje odzwierciedlenie po stronie wydatków w tym samym dziale i rozdziale na paragrafie 6060 – Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Ponadto w tym dziale i rozdziale po stronie wydatków dokonuje się przeniesień na paragrafach 4300 – Zakup usług pozostałych i 4260 - Zakup energii, 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników, oraz 4120 – Składki na fundusz pracy.

            W dziale 754, w rozdziale 75495 – Pozostała działalność, wprowadza się plan na paragrafie 270 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin), powiatów ( związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w kwocie 5 000 zł. Środki te pozyskano z Telekomunikacji Polskiej S. A. Obszar Telekomunikacji w Bydgoszczy z przeznaczeniem na monitoring w Sępólnie Krajeńskim. Po stronie wydatków ma to swoje odzwierciedlenie na paragrafie 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

            W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75616 – Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, na paragrafie 050 – Podatek od czynności cywilnoprawnych, w związku z wysokim wykonaniem tego tytułu podatkowego zwiększa się plan dochodów o kwotę 43 000 zł. Ponadto w tym dziale, w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, na paragrafie 048 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, zwiększa się plan dochodów o kwotę 332 zł ze względu na wykonanie większe niż planowano w budżecie. Po stronie wydatków zwiększenie to ma swoje odzwierciedlenie w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, na paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych. 

             W dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 –Szkoły podstawowe, na paragrafie 069 – Wpływy z różnych opłat, zwiększa się plan dochodów, w kwocie 200 zł. Ponadto w tym dziale i rozdziale na paragrafie 083 – Wpływy z usług, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2 665 zł. Zmniejszenia dokonano w związku z dokonanym odpisem czynszu mieszkaniowego zgodnie z uchwałą Zarządu Miejskiego z dnia 17 lipca 2002 roku.

              W tym samym dziale 801, w rozdziale 80104 – Przedszkola, na paragrafie 232 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, tworzy się plan w kwocie 2 554 zł. Środki te pozyskano w wyniku podpisanych umów ze Starostwem Powiatowym w Sępólnie Krajeńskim na zorganizowanie robót publicznych w przedszkolach przy szkołach podstawowych. Po stronie wydatków zwiększenie to ma swoje odzwierciedlenie w tym samym dziale i rozdziale na paragrafie 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników.

              W wyniku podpisanej umowy ze Starostwem Powiatowym Nr 5612-116/2003 z dnia 28 listopada 2003 roku oraz zawartego aneksu do umowy Nr 5612-90/2003 wprowadza się zwiększenie po stronie dochodów w dziale 853 – Opieka społeczna, w rozdziale 85319- Ośrodki pomocy społecznej, na paragrafie 232 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie   1 160 zł.
 
               W tym samym dziale 853, w rozdziale 85328 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, na paragrafie 083 – Wpływy z usług, w związku z wykonaniem dochodów zwiększa się plan o kwotę 1 800 zł.

               W dziale 853 – Opieka społeczna, dokonuje się przeniesienia planu wydatków w zakresie zadań własnych gminy z rozdziału 85395 – Pozostała działalność, do rozdziału 85314 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne, Ponadto dokonuje się przeniesienia w paragrafach w planie wydatków w tym dziale, w rozdziale 85319 – Ośrodki pomocy społecznej. Powyższa zmiana planu wydatków została podyktowana zubożeniem społeczeństwa naszej gminy z powodu braku miejsc pracy.

                W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85404 – Przedszkola, na paragrafie 069 – Wpływy z różnych opłat, zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 760 zł. Natomiast na paragrafie 083 – Wpływy z usług, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 11 430 zł. Zmniejszenia w opłatach za wyżywienie dzieci w przedszkolach dokonuje się w związku z  odliczeniami za nieobecność z powodu choroby dzieci  
 
                W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 – Pozostała działalność, na paragrafie 244 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, zwiększa się plan dochodów w kwocie 1 000 zł. Zwiększenia dokonano na podstawie przyznanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie zakupu nagród w trzech gminnych konkursach ochrony środowiska. Po stronie wydatków zwieszenie to ma swoje odzwierciedlenie w tym samym dziale i rozdziale na paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia.

                W tym samym dziale i rozdziale, na paragrafie 633 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin), wprowadza się plan w kwocie 76 865 zł. Powyższą zmianę wprowadza się na podstawie podpisanej umowy Nr 4/DIF/2003  pomiędzy Ministerstwem Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Gminą Sępólno Kraj. a przedsiębiorstwem Produkcja –Handel-Usługi „EFFECT” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sępólnie Kraj. o udzieleniu wsparcia finansowego nowej inwestycji.

              W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01003 – Upowszechnianie doradztwa rolniczego, na paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 100 zł, pomniejszając jednocześnie plan wydatków w rozdziale 01030 – Izby rolnicze, na paragrafie 4430 – Różne opłaty i składki, gdzie planowano wydatki nie byłyby wykorzystane.
 W dziale 600 – Transport łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, na paragrafie 4270 – Zakup usług remontowych, zwiększono plan  wydatków o kwotę 66 800 zł, natomiast na paragrafie 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.420 zł. w wyniku  zwiększenia kosztów inwestycji o ogłoszeniu w prasie o przetargu.

             W dziale 630 – Turystyka , w rozdziale 63095 – Pozostała działalność , dokonano zmniejszeń planu wydatków na paragrafie 4010  i 4110  płace i pochodne  oraz na paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia  na kwotę  100 zł., natomiast na paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych  zwiększono plan dochodów  o kwotę  2.320 zł.

           W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa , w rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej dokonano zmniejszeń planu na paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia  o kwotę 1.900 zł. i na  paragrafie 4270 – Zakup usług remontowych  o kwotę 17.700 zł., natomiast na paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych , dokonano zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.700 zł. także w rozdziale  70095 – Pozostała działalność  na paragrafie 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę  1.140 zł. oraz na paragrafie 4120 – Składki na fundusz pracy zwiększono o 280 zł.
Natomiast na paragrafie 4010 – Wynagrodzenie osobowe pracowników  zwiększono o kwotę 11.300 zł., zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.300 zł dokonano także na paragrafie 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne.
 
              W dziale 710 – Działalność usługowa , w rozdziale 71014 – Opracowania geodezyjno-kartograficzne, na paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych dokonano zwiększeń planu wydatków  o kwotę 2.700 zł.
Dokonano planu zwiększenia  także w rozdziale 71035 – Cmentarze, na paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych  o kwotę 1.100 zł. wydatki na tym paragrafie  są wyższe ponieważ  Wojewoda w 2003 roku na utrzymanie cmentarzy komunalnych nie przyznał żadnej dotacji.

               W dziale 750 – Administracja publiczna , w rozdziale 75022 – Rady gmin (miast i miast na praw. powiatu) dokonano zwiększeń planu  wydatków na paragrafie 4010 – Wynagrodzenie osobowe pracowników  o 7.300 zł. oraz na paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych  o kwotę 7.000 zł. a także na paragrafie 4430 – Różne opłaty i składki  o kwotę 400 zł.

               Natomiast zmniejszenia planu wydatków dokonano na paragrafie 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  o kwotę 2.900 zł., na paragrafie  41410 – Składki na ubezpieczenie społeczne  o kwotę 3.700 zł. i na paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia  o kwotę 2.500 zł.
 
               W tym samym dziale  w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na praw. Powiatu), dokonano zmiany wysokości planu wydatków na poszczególnych paragrafach podobnie zmian planu wydatków między poszczególnymi paragrafami dokonano w działach :

 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 757 – Obsługa długu publicznego
 801 – Oświata i wychowanie
 851 – Ochrona zdrowia
 853 – Opieka Społeczna
 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 

 

                                                                                Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                        Edward Stachowicz


Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2003 rok (49kB) excel

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2003 rok (43kB) excel


Opublikował: Milena Kujawa (20 kwietnia 2007, 12:47:12)

Ostatnia zmiana: Anna Sobieszczyk (22 listopada 2007, 13:08:32)
Zmieniono: przeniesiono uchwałę do katalogu RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2025

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij