WYNIK KONSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY NA 2021 R.21.10.2020

WYNIK KONSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY NA 2021 R.

21.10.2020

Zgodnie z Zarządzeniem Nr Or.0050.1.73.2020 z dnia 21 sierpnia 2020 r. Burmistrz Sępólna Krajeńskiego ogłoszono konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz z Sępoleńską Radą Działalności Pożytku Publicznego projektu uchwały Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Sępólno Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”

 
Celem konsultacji było zebranie uwag i opinii od organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz od Sępoleńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, w odniesieniu do projektu będącego przedmiotem konsultacji.
 
Przedmiot konsultacji stanowił projekt uchwały Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Sępólno Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”
 
Konsultacje przeprowadzone zostały w formie:

 1.   pisemnego zgłaszania uwag i opinii o konsultowanym akcie prawa na adres: Urząd Miejski ul.  T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie lub elektronicznie na adres so@gmina-sepolno.pl, w terminie od 29 sierpnia 2020 r. do 13 września 2020 r. 
 2. otwartego spotkania konsultacyjnego z członkami Sępoleńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, które odbyło się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim 29 września 2020 r.
 
Projekt konsultowanego aktu prawa był umieszczony:
 1. na tablicy Ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim; 
 2. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sępólno Krajeńskie; 
 3. na stronie internetowej Gminy Sępólno Krajeńskie.
 
 
Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie oraz członkowie Sępoleńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
 
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji był Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich.
 
W wyznaczonym terminie nie wpłynął żaden formularz z uwagami od podmiotów uprawnionych do wzięcia udziału w konsultacjach.
 
Podczas spotkania konsultacyjnego z Sępoleńską Radą Działalności Pożytku Publicznego w treści przygotowanego projektu zaproponowano:
 
 • w rozdziale 3 „Priorytetowe zadania publiczne” w § 8 „W roku 2021 obszary współpracy obejmować będą następujące sfery”:
 1. w pkt 1 ppkt a zapis „udzielanie rodzinom pomocy psychospołecznej, prawnej” zastąpić zapisem „udzielanie rodzinom pomocy psychospołecznej”. Propozycja zmiany jest uzasadniona tym, że pomoc prawna jest udzielana osobom przez Starostwo oraz Ośrodek Pomocy Społecznej, które nie zlecają tego zadania organizacjom pozarządowym. 
 2. w pkt 1 ppkt c zapis „wyrównywanie szans i pomoc rodzinom oraz osobom w trudnej sytuacji życiowej” zastąpić zapisem „wyrównywanie szans”. Propozycja zmiany jest uzasadniona tym, że Ośrodek Pomocy Społecznej nie przekazuje swoich żadnych zadań organizacjom pozarządowym. 
 3. w pkt 3 ppkt c zapis „przeciwdziałanie uzależnieniom” zastąpić zapisem „przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym”. Propozycja zmiany jest uzasadniona poszerzeniem się katalogu uzależnień niesubstancjalnych. 
 4. w pkt 8 ppkt f zapis „opracowywanie i wydawanie publikacji dot. turystyki Gminy” zastąpić zapisem „opracowywanie i wydawanie publikacji oraz materiałów promocyjnych dot. turystyki Gminy”. Propozycja zmiany jest uzasadniona tym, że upowszechnianie turystyki odbywa się w dużej mierze poprzez rozpowszechnianie materiałów promocyjnych.
 • w rozdziale 8 „Komisja Konkursowa” w § 39 zapis „Z prac Komisji sporządza się protokół, który dla swojej ważności powinien być podpisany przez wszystkich członków komisji obecnych na posiedzeniu.” zastąpić zapisem „Z prac Komisji sporządza się protokół, który dla swojej ważności jest podpisywany przez wszystkich członków komisji obecnych na posiedzeniu.”.
 
 W ramach dyskusji i głosowania wszyscy obecni członkowie Rady jednogłośnie opowiedzieli się za zaproponowanymi zmianami do projektu uchwały.
 

metryczka


Wytworzył: Beata Kozłowska (21 października 2020)
Opublikował: Michał Otlewski (21 października 2020, 14:32:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 58