Ogłoszenie nabóru na wolne stanowiska pracy LOKALNYCH ANIMATORÓW SPORTU na obiektach „Orlik 2012” 17.02.2020

Ogłoszenie nabóru na wolne stanowiska pracy LOKALNYCH ANIMATORÓW SPORTU na obiektach „Orlik 2012”

17.02.2020

Dyrektorzy Szkół Podstawowych nr 1 , nr 3 w Sępólnie Krajeńskim oraz w Lutowie i w Wałdowie
ogłaszają nabór na wolne stanowiska pracy
LOKALNYCH ANIMATORÓW SPORTU

na obiektach „Orlik 2012” przy Szkołach Podstawowych nr 1 i nr 3
w Sępólnie Krajeńskim oraz w Lutowie i Wałdowie.


1. Wymagania niezbędne dotyczące osoby starającej się o zatrudnienie na w/w stanowiska:

 •   ukończone 18 lat życia,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na stanowisku animatora, tj. spełnianie jednego z poniższych warunków:
  o posiadanie kwalifikacji instruktora sportowego,
  o posiadanie kwalifikacji trenera sportowego,
  o posiadanie kwalifikacji nauczyciela wychowania fizycznego,
 • wymóg opłacania składek ZUS od minimalnego wynagrodzenia (zgodne z
  wymaganiami operatora projektu „Lokalny Animator Sportu”).

2. Wymagania dodatkowe

 • zdolności organizacyjne, odpowiedzialność, systematyczność, rzetelność, sumienność, zaangażowanie, umiejętność pracy z dziećmi i młodzieżą, dyspozycyjność, komunikatywność, odporność na stres, wysoka kultura osobista.

3. Zakres wykonywanych zadań:

 • organizowanie i prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych,
 • organizowanie i prowadzenie gier oraz zabaw ruchowych,
 • organizowanie pokazów i konkursów sportowych,
 • organizowanie i przeprowadzanie innych – uzgodnionych i zatwierdzonych przez zarządcę obiektu – form zajęć sportowych i rekreacyjnych,
 • zarządzanie powierzonym obiektem i jego wyposażeniem zgodnie z przeznaczeniem i na bieżąco usuwanie usterek,
 • dbanie o stan techniczny obiektu oraz porządek.

Realizacja ww. zadań odbywać się będzie przez 9 miesięcy, w dniach i godzinach określonych w punkcie 2b Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych stanowiącego załącznik do uchwały Nr LI/367/10 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 września 2010 r.

4. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • CV z przebiegiem pracy zawodowej,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 • kserokopie świadectw pracy potwierdzające okresy zatrudnienia (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem – jeżeli posiada),
 • oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo sądowe,
 • aktualne zaświadczenie lekarskie bądź oświadczenie o braku przeciwwskazań do pracy na w/w stanowisku,
 • oświadczenie o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 • program działań planowanych do realizacji przez animatora.

5. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w kasie ZOOS w Sępólnie Krajeńskim, ulica Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie, do dnia 20 lutego 2020 r. do godziny 15.30 z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko Lokalnego Animatora Sportu na obiekcie przy Szkole Podstawowej w ………………….. .

 

Aplikacje, które wpłyną do ZOOS po powyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Po upływie terminu składania aplikacji zostanie utworzona lista kandydatów spełniających wymogi formalne. Z kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne w dniu 21 lutego 2020 r. o godzinie 14.00 w Zakładzie Obsługi Oświaty Samorządowej w Sępólnie Krajeńskim.

Umowa zlecenie z osobą wyłonioną w drodze naboru będzie zawarta na czas określony w wymiarze 9 miesięcy: od 01.03.2020 r. do 30.11.2020 r.


Sępólno Krajeńskie, dnia 17.02.2020 r.

 


Dyrektorzy Szkół Podstawowych nr 1 , nr 3
w Sępólnie Krajeńskim oraz w Lutowie i Wałdowie

 

Sporządziła: Małgorzata Szczukowska

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Szczukowska (17 lutego 2020)
Opublikował: Michał Otlewski (17 lutego 2020, 10:34:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 85