Nabór wniosków na demotaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest.12.12.2019

Nabór wniosków na demotaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest.

12.12.2019


 
Nabór wniosków o dofinansowanie  wywozu wyrobów budowlanych zawierających azbest

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego informuje, że trwa nabór wniosków o dofinansowanie zadań związanych z demontażem, transportem i utylizacją pokryć dachowych zawierających azbest z  budynków:
-  mieszkalnych  jednorodzinnych oraz należących do wspólnot mieszkaniowych,
 - gospodarczych
-  inwentarskich, 
-  w których prowadzona jest działalność gospodarcza
położonych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie.
 
Wnioski przyjmowane będą w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim przy ul. T. Kościuszki nr 11 od dnia 12 grudnia 2019r. do dnia 12 lutego 2020r.
 
Szczegółowe informacje o zasadach udzielania dofinansowania oraz formularze wniosków dostępne są w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim w Referacie Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa w pok. nr 2 tel. 52 389-42-13 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://www.bip.gmina-sepolno.pl/.
 
 
 
 
  Wniosek do pobrania (18kB) word
 
 
 
 
 
 
Sporządziła: Anna Rainko   


                             KAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca realizacji przedsięwzięcia pn. wywóz wyrobów budowlanych zawierających azbest
 
Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1) informuję, że:
 
Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych:  Administrator Danych Osobowych (ADO) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Sępólna Krajeńskiego z siedzibą w Sępólnie Kraj. przy ul. T Kościuszki 11. Inspektor Ochrony Danych (IOD)         Inspektorem Ochrony Danych Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim jest Hanna Sobiechowska, z którą Pan/Pani może się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z przysługujących praw związanych z przetwarzaniem danych. –   e-mail: iodo@gmina- sepolno.pl –         telefon: (52) 389-42-32 Cele przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z demontażem, transportem i utylizacją pokryć dachowych zawierających azbest z  budynków: - mieszkalnych  jednorodzinnych oraz należących do wspólnot mieszkaniowych;  - gospodarczych; -  inwentarskich;  -  w których prowadzona jest działalność gospodarcza, położonych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie oraz  w związku z wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, (art. 6 ust. 1 lit. e  RODO)
 
 
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1,  lit. c)    Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  (t.j.Dz.U.z2018r.,poz.1000,1669,z2019r.,poz. 1781)
 -ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 2096,z2019r.poz.60,730,1133).                                                                                                                                                                                                                       Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Inne dane podane przez Panią/Pana nie na podstawie obowiązującego przepisu prawa, są podawane dobrowolnie. Okresy przechowywania danych osobowych Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego te dane zostały zebrane w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy. Ponadto Pani/Pana dane przechowywane będą w celach archiwalnych w terminach wymaganych przepisami prawa.   Odbiorcy danych osobowych   W związku z przetwarzaniem danych we wskazanych celach, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.     Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji między narodowej Pana/ Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych  Pana/ Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:  1.  Prawo dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania kopii; 2.Prawo sprostowania i uzupełnienia niekompletnych swoich danych osobowych;  3. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; 4.Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych; Aby skorzystać z powyższych praw proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe powyżej). Prawo wniesienia skargi W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
 
                                                                                                         Administrator
                                                                                               Burmistrz Sępólna Krajeńskiego
Sępólno Kraj. dn. 12-12-2019 r.
 

metryczka


Wytworzył: Anna Rainko (12 grudnia 2019)
Opublikował: Anna Rainko (12 grudnia 2019, 10:53:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 77