Burmistrz Sępólna Krajeńskiego ogłasza konkurs na kandydatów na stanowisko dyrektora prowadzonej przez Gminę Sępólno Krajeńskie Szkoły Podstawowej w Zalesiu, Zalesie 36, 89-400 Sępólno Krajeńskie. - BIP w JST - Gmina Sępólno Krajeńskie
Strona główna   >  Aktualności

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego ogłasza konkurs na kandydatów na stanowisko dyrektora prowadzonej przez Gminę Sępólno Krajeńskie Szkoły Podstawowej w Zalesiu, Zalesie 36, 89-400 Sępólno Krajeńskie.

05.07.2017

1.Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436 oraz z 2011 r. Nr 254, poz. 1526).
2.Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
   a)Uzasadnienie przystąpienia do konkursu.
   b)Koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły.
   c)Poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub 
     innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo 
     kandydata.
   d)Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
      - stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
      - stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
      - stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby 
         niebędącej nauczycielem.
  e)Oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie
     dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. d.
  f)Oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów
    potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia 
    studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania
    albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą.
 g)Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na 
    stanowisku kierowniczym.
 h)Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo
    ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne.
 i)Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne 
   przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 j)Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z 
   dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 
   17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. 
    U. z 2013 r. poz. 168 z późn. zm.).
k)Oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z
   dnia  18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów
   bezpieczeństwa  państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów
   (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1721 z późn. zm.) – w przypadku kandydata na dyrektora 
    publicznej szkoły.
l)Oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania
   stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela.
m)Oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny
   pracy lub ocenę dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela
   akademickiego.
n)Oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa
   w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 r. 
   poz. 1379 z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o
   szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) – w przypadku
    nauczyciela i nauczyciela akademickiego.
 o)Oświadczenia, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta
    z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem.
 p)Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z
    ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.
    922) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
3.Oferty należy składać osobiście, w zamkniętych kopertach, z podanym adresem zwrotnym
    i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Zalesiu ”,
    w terminie do dnia 10 sierpnia 2017 r., do godz. 1500, w kasie Zakładu Obsługi Oświaty
    Samorządowej w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 11, 89 – 400 Sępólno Krajeńskie.

4.Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Sępólna Krajeńskiego.
5.O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną
   powiadomieni indywidualnie przez Przewodniczącego Komisji Konkursowej.


Burmistrz
Waldemar Stupałkowski


Sępólno Krajeńskie, 2017-07-05


Wytworzył: Marek Tymecki (5 lipca 2017)
Opublikował: Administrator (5 lipca 2017, 12:18:57)

Ostatnia zmiana: Administrator (5 lipca 2017, 12:21:56)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 85

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij